3 November 2017 - Rob Keating
Apis Canberra International Tennis 3 November 2017

Apis Canberra International Tennis 3 November 2017

Omar Jasika against Japan's Tara Daniel. Apis Canberra International Tennis. (Photo by Rob Keating, http://photos.keatingmedia.com.au) @OJasika